Περίφραξη Βιομηχανικής Σχάρας σε Αποθήκες στον Ασπρόπυργο


Τοποθέτηση περίφραξης με βιομηχανική σχάρα γαλβανιζέ τύπου asco 1,00 m. ύψος πάνω σε τοιχίο. Τοποθέτηση λεπιδοφόρου κονσερτίνας γαλβανιζέ διαστάσεων Φ450.